संस्‍कृतजगत्

अन्‍ये केचन् वैयाकरणा: ।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वृषभदेव: - वाक्‍यपदीयस्‍य प्रथमकाण्‍डे (ब्रह्मकाण्‍डे) टीका । पुण्‍यराज: - वाक्‍यपदीयस्‍य द्वितीये काण्‍डे टीका । हेलाराज: (11तमे ...
clicks 73  Vote 0 Vote  8:34pm 12 Dec 2017

वैयाकरण नागेशभट्ट - वैयाकरण परिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - नागेशभट्ट: । अपरनाम: - नागोजिभट्ट: वर्ण: - ब्राह्मण: गोत्रम् - स्थितिकालम् - प्रायेण 1670-1750ई. (अनुमानितम्) शास्‍त्रज्ञानम् - ...
clicks 61  Vote 0 Vote  7:55am 10 Dec 2017

वैयाकरण आचार्य वरदराज - वैयाकरण परिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); कविनाम - आचार्य वरदराज स्थितिकालम् - प्रायेण 1475 ई. (अनुमानित:) शास्‍त्रज्ञानम् - व्‍याकरणम् पिता - दुर्गातनय: माता - अज्ञात गुरु - भट्ट...
clicks 81  Vote 0 Vote  8:11pm 8 Dec 2017

वैयाकरण भट्टोजिदीक्षित: - वैयाकरण-परिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - भट्टोजिदीक्षित: वर्ण: -  महाराष्‍ट्रीय ब्राह्मण: स्थितिकालम् - प्रायेण 1450 ई. (अनुमानित:) शास्‍त्रज्ञानम् - व्‍या‍करणम्,...
clicks 67  Vote 0 Vote  7:04pm 7 Dec 2017

कैयट - वैयाकरण परिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - कैयट: आश्रित: -  उप‍ाधि: - प्रदीपकार: वर्ण: - कश्‍मीरीब्राह्मण: गोत्रम् -  स्थितिकालम् -1090 विक्रमी (युधिष्ठिरमीमांसकानुसा...
clicks 63  Vote 0 Vote  8:36pm 6 Dec 2017

महात्मा भर्तृहरि: - वैयाकरण परिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - भर्तृहरि: आश्रित: - एष: स्‍वयमेव राजा आसीत् पुनश्‍च अस्‍य लघुभ्राता आसीत् महाराजविक्रमादित्‍य: एवं जनश्रुतिद्वारा ज्...
clicks 75  Vote 0 Vote  10:01pm 5 Dec 2017

जयादित्‍य-वामन : वैयाकरण-परिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - जयादित्‍य-वामनौ (जयादित्‍यश्‍च, वामनश्‍च एतौ द्वौ वैयाकरणौ व्‍याकरणपरम्‍परायाम् समष्टिरूपेण व्‍यव‍हृतौ ।) आश्रित:...
clicks 26  Vote 0 Vote  6:26pm 4 Dec 2017

महाभाष्‍यकार: पतंजलि: - वैयाकरण परिचय: ।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - पतंजलि: । अन्‍यनाम - गोणिकापुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, फणिभृत्, शेषाहिवर्ण: - ब्राह्मण:   स्थितिकालम् - 1200ई.पू. - 150ई.पू. अनुमानि...
clicks 64  Vote 0 Vote  9:36pm 30 Nov 2017

आचार्य कात्‍यायन: - वैयाकरण परिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - कात्यायन:। अन्‍यनाम - वररुचि: वर्ण: - ब्राह्मण: स्थितिकालम् - 2600ई.पू. - 300ई.पू. अनुमानितम् । पिता - अज्ञात माता - अज्ञात गुरु: -...
clicks 81  Vote 0 Vote  10:17pm 29 Nov 2017

भगवान् पाणिनि: - वैयाकरणपरिचय: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); वैयाकरणनाम - पाणिनि:। अन्‍यनाम - दाक्षीसुत:, शलातुरीय: सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्‍य पाणिने: ।  एकदेशविकारे हि नित्‍यत्‍वं नो...
clicks 78  Vote 0 Vote  9:14pm 22 Nov 2017
[ Prev Page ] [ Next Page ]
 
CONTACT US ADVERTISE T&C

Copyright © 2009-2013