संस्‍कृतजगत्

एकवचनं संबुद्धि: - अजन्‍तपुल्लिंगप्रकरणम् ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); सूत्रम् - 1- एकवचनं संबुद्धि: ।।02/03/49।।2- यस्‍मात्‍प्रत्‍ययविधिस्‍तदादि प्रत्‍ययेSड्.गम् ।।01/04/13।।3- एड्. ह्रस्‍वात्सम्‍बुद्धे: ।।06/01/69...
clicks 2  Vote 0 Vote  7:16pm 26 Jul 2017

रामा: (प्रथमा विभक्ति:, बहुवचनम्) - रूपसिद्धि: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); रम् + घञ् = राम ।।रम् धातुना स‍ह कृदन्‍त-घञ् प्रत्‍ययं संयोज्‍य राम-प्रातिपदिकशब्‍द:।(रम् धातु से कृदन्‍त घञ् प्रत्‍यय लगाकर राम शब्...
clicks 4  Vote 0 Vote  1:31pm 25 Jul 2017

बहुषु बहुवचनम् - अजन्‍तपुलिंगप्रकरणम् ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); सूत्रम् -  1- बहुषु बहुवचनम्  ।।01/04/21।।2- चुटू           ।।01/03/07।।3- विभक्तिश्‍च       ।।01/04/104।।4- न विभक्‍तौ तुस्‍मा: ।...
clicks 6  Vote 0 Vote  3:55pm 24 Jul 2017

रामौ (प्रथमा विभक्ति:, द्विवचनम्) - रूपसिद्धि: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); रम् + घञ् = राम ।।रम् धातुना स‍ह कृदन्‍त-घञ् प्रत्‍ययं संयोज्‍य राम-प्रातिपदिकशब्‍द:।(रम् धातु से कृदन्‍त घञ् प्रत्‍यय लगाकर राम शब्...
clicks 14  Vote 0 Vote  4:04pm 21 Jul 2017

सरूपाणामेकशेष एकविभक्‍तौ - अजन्‍तपुलिंगप्रकरणम् ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); सूत्रम् - 1- सरूपाणामेकशेष एकविभक्‍तौ   ।।01/02/64।।2- प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:            ।।06/01/102।।3- नादिचि        ...
clicks 9  Vote 0 Vote  2:20pm 21 Jul 2017

तस्‍य लोप: - अजन्‍तपुलिंगप्रकरणम् ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); सूत्रम्- 1- अदर्शनं लोप: ।।01/01/60।।2- तस्‍य लोप:    ।।01/03/09।।व्‍याख्‍या - - कस्‍यचिदपि प्राप्‍तवर्णस्‍य अश्रवणम्, अदर्शनं वा लोपसंज्...
clicks 1  Vote 0 Vote  1:45pm 21 Jul 2017

उपदेशेSजनुनासिक इत् - अजन्‍तपुलिंगप्रकरणम् ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); सूत्रम् - उपदेशेSजनुनासिक इत् ।।01/03/02।।व्‍याख्‍या -उपदेशस्‍यावस्‍थायाम् अच् (स्‍वर) अनुनासिकानाम् इत् संज्ञा भवति ।हिन्‍दी - उपद...
clicks 2  Vote 0 Vote  1:29pm 21 Jul 2017

राम: (प्रथमा विभक्ति:, एकवचनम्) - रूपसिद्धि: ।।

रम् + घञ् = राम ।।रम् धातुना स‍ह कृदन्‍त-घञ् प्रत्‍ययं संयोज्‍य राम-प्रातिपदिकशब्‍द:।(रम् धातु से कृदन्‍त घञ् प्रत्‍यय लगाकर राम शब्‍द की निष्‍पत्ति)रा...
clicks 1  Vote 0 Vote  12:23pm 17 Jul 2017

राम (प्रथमा विभक्ति:, एकवचनम्) - रूपसिद्धि: ।।

रम् + घञ् = राम ।।रम् धातुना स‍ह कृदन्‍त-घञ् प्रत्‍ययं संयोज्‍य राम-प्रातिपदिकशब्‍द:।(रम् धातु से कृदन्‍त घञ् प्रत्‍यय लगाकर राम शब्‍द की निष्‍पत्ति)रा...
clicks 13  Vote 0 Vote  12:23pm 17 Jul 2017

खरवसानयो.. - व्‍यंजनसन्धि: ।।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); सूत्रम्- खरवसानयोर्विसर्जनीय: ।।08/03/15।।खरि अवसाने च पदान्‍तस्‍य रेफस्‍य विसर्ग: । व्‍याख्‍या - पदस्‍य अन्तिम 'र्'कारस्‍य अनन्‍त...
clicks 16  Vote 0 Vote  11:06am 15 Jul 2017
[ Prev Page ] [ Next Page ]
 
CONTACT US ADVERTISE T&C

Copyright © 2009-2013